Loading...
BSc-Tourism 2019-07-17T17:28:32+00:00

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα (BSc Tourism) – Διαχείριση και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό

Περιγραφή

Η διαχείριση και η επιχειρηματικότητα στον τουρισμό είναι ένα διαπιστευμένο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Τουρισμού. Οι διαλέξεις οργανώνονται για μικρές ομάδες με τη χρήση των τελευταίων μεθόδων διδασκαλίας που αποσκοπούν στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την απασχόληση και την εργασία στον τομέα του τουρισμού.

Η αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού αντανακλάται στην ατομική προσέγγιση του κάθε φοιτητή, ενώ σέβεται τα συμφέροντα, τις κλίσεις και τις ιδέες του κάθε φοιτητή, ως άτομο.

Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών στη Σχολή Τουρισμού επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης στον τομέα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, της οργάνωσης τουριστικών επιχειρήσεων, της διαχείρισης των τουριστικών προορισμών στους τομείς του αγροτικού, του πολιτιστικού και του ενεργού τουρισμού, αλλά και για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων.

Οι διαλέξεις και οι πρακτικές στη Σχολή Τουρισμού έχουν διαδραστικό χαρακτήρα. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και πιο πρόσφατων σχετικών πηγών, οι φοιτητές αναγκάζονται να διεξάγουν ανεξάρτητες έρευνες, να καταλήγουν σε συμπεράσματα, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις τρέχουσες τάσεις στην τουριστική αγορά, καθώς και να δημιουργούν και να σχεδιάζουν καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Εκτός από τις διαλέξεις, οι φοιτητές του δεύτερου και τρίτου έτους των πτυχιακών σπουδών πραγματοποιούν μέρος της πρακτικής τους άσκησης σε αναγνωρισμένες εταιρείες του τομέα του τουρισμού, ως μέρος της υποχρεωτικής επαγγελματικής τους πρακτικής. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν την εργασία σε ξενοδοχεία, ξενώνες, κατασκηνώσεις και τουριστικά γραφεία, ενώ στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών συμμετέχουν στη δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων ταξιδιών στην Σερβία και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο των επιλεγμένων καθηκόντων, παρέχεται στους φοιτητές η ευκαιρία να δρουν σε ρόλους τουριστικών πρακτόρων, ξεναγών, εμψυχωτών, διοργανωτών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ή διαχειριστών μάρκετινγκ, κάτι που είναι συχνά απαραίτητο για να αποφασιστεί η επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος στον τουρισμό.

Αν βλέπετε τον εαυτό σας σε μια δυναμική, δημιουργική και υπεύθυνη δουλειά και αν είστε επικοινωνιακός, πολυμήχανος και δημιουργικός – οι σπουδές στη Σχολή Τουρισμού είναι μια ιδανική επιλογή για εσάς!

Διδακτέα ύλη

 

1ος Χρόνος

Μαθήματα ECTS
Βασικές Αρχές Τουρισμού
Κοινωνιολογία
Βασικές Αρχές Οικονομίας
Αγγλικά 1
Δεύτερη ξένη γλώσσα 1 – Γερμανικά 1
Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Πόροι (Resources) στον Τουρισμό
Βασικές Αρχές Διαχείρισης
Αγγλικά 2
Δεύτερη ξένη γλώσσα 2 – Γερμανικά 2
Κοινωνική Ψυχολογία
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 60

2ος Χρόνος

Μαθήματα ECTS
Διαχείριση Οργανισμού / Πρακτορείου
Αρχές Μάρκετινγκ
Νόμος και Ηθική
Αγγλικά 3
Δεύτερη ξένη γλώσσα 3 – Γερμανικά 3
Ποσοτικές Μέθοδοι
Επικοινωνία
Αγγλικά 4
Δεύτερη ξένη γλώσσα 4 – Γερμανικά 4
Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης
Χρηματοοικονομικά με Λογιστική
ΣΥΝΟΛΟ ECTS  

 

 

3ος Χρόνος

Μαθήματα ECTS
Αγγλικά 5
Δημιουργία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Tourist Destination
Αγγλικά 6
Βιομηχανία της Φιλοξενίας
Πρακτική Άσκηση 1
ΣΥΝΟΛΟ Υποχρεωτικά ECTS  
Μαθήματα Επιλογής 1 (επιλογή 1 από 3)
Άσκηση και Υγεία
Αγροτική Ανάπτυξη
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και των Τεχνών
ΣΥΝΟΛΟ Επιλογής ECTS  
Μαθήματα Επιλογής 2 (επιλογή 1 από 2)
Επιχειρηματικότητα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
ΣΥΝΟΛΟ Επιλογής ECTS  
Μαθήματα Επιλογής 3 (επιλογή 1 από 3)  
Επικοινωνία της Αγοράς (Market Communications)
Διαχείριση Διαδικασιών Επικοινωνίας με τους Πελάτες
Συμπεριφορά Καταναλωτή
ΣΥΝΟΛΟ Επιλογής ECTS
Μαθήματα Επιλογής 4 (επιλογή 1 από 3)
Υπαίθριες Δραστηριότητες  
Συμπληρωματικοί Τομείς στον Τουρισμό
Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού
ΣΥΝΟΛΟ Επιλογής ECTS  
ΣΥΝΟΛΟ ECTS  

 

4ος Χρόνος

Μαθήματα ECTS
Τοπική Ανάπτυξη
Αγγλικά 7
Παγκόσμιοι Τουριστικοί Προορισμοί
Θεματικός Τουρισμός
Αθλητικά Γεγονότα
Αγγλικά 8
Πρακτική Άσκηση 2
Πτυχιακή Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ Υποχρεωτικά ECTS  
Μαθήματα Επιλογής 5 (επιλογή 1 από 2)
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Ηγεσία και Διαχείριση Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ Επιλογής ECTS  
Μαθήματα Επιλογής 6 (επιλογή 1 από 2)
Οικογενειακή Επιχείρηση
Πολιτιστική Διαχείριση
ΣΥΝΟΛΟ Επιλογής ECTS  
ΣΥΝΟΛΟ ECTS  

Δεξιότητες

Με την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές αποκτούν τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Κατανόηση των επιστημονικών και επαγγελματικών βάσεων της γνώσης στους τομείς της διαχείρισης και των επιχειρήσεων,
 • Μάθηση σε διαφορετικά επίπεδα γνώσεων στους τομείς της οικονομίας, της διαχείρισης, του μάρκετινγκ, της πληροφορικής, του δικαίου, της ηθικής, καθώς και της σχέσης τους στο πλαίσιο της λήψης έγκαιρων και βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων,
 • Ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης και πρόβλεψης λύσεων, καθώς και συνέπειες ορισμένων περιστατικών στον τομέα της διαχείρισης,
 • Ετοιμότητα να ενεργούν ανεξάρτητα σε επαγγελματικό πλαίσιο και να λαμβάνουν έγκαιρες και βέλτιστες επιχειρηματικές αποφάσεις,
 • Γνώση των μεθόδων έρευνας και των διαδικασιών διαχείρισης στο στενό πεδίο εξειδίκευσης,
 • Ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τους διατομεακούς δεσμούς μεταξύ τουρισμού, άλλων κλάδων της οικονομίας και συμπληρωματικών υπηρεσιών,
 • Υιοθέτηση βασικών επιπέδων γνώσεων του τουρισμού ως σύνθετου φαινομένου των σύγχρονων και ετερογενών πτυχών και στόχων της ανάπτυξής του,
 • Δυνατότητα αντίληψης και κατανόησης βασικών θεμάτων, δεσμών και αρχών αλληλεξάρτησης μεταξύ του τουριστικού και οικονομικού, φυσικού-οικολογικού και κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος,
 • Δυνατότητα επαρκούς αξιολόγησης των οικονομικών, κοινωνικο-πολιτιστικών, οικολογικών και ψυχολογικών παραγόντων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο σχεδίων και έργων τουριστικής ανάπτυξης.

Με βάση τις γενικές δεξιότητες, οι φοιτητές αποκτούν επίσης τις ακόλουθες συγκεκριμένες δεξιότητες:

 • Δυνατότητα αντιμετώπισης και επίλυσης συγκεκριμένων επιχειρηματικών και επαγγελματικών προβλημάτων με την εφαρμογή δοκιμασμένων μεθόδων και διαδικασιών στον συγκεκριμένο τομέα,
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικοτήτων στη χρήση γνώσεων από τον τομέα της οικονομίας και της διαχείρισης στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την οργάνωση και τον έλεγχο πιο απλών επιχειρηματικών διαδικασιών γενικά και στον συγκεκριμένο τομέα,
 • Δυνατότητα εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής στην ανάλυση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, καθώς και στη λήψη έγκαιρων και βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων,
 • Κατοχή σημαντικών γνώσεων σχετικά με την ανάγκη να βασιστεί η όλη τουριστική επιχείρηση στις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της αειφόρου ανάπτυξης, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των τουριστών και των υποκειμένων που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες, μακροπρόθεσμα,
 • Δυνατότητα χρήσης διαφόρων μεθόδων έρευνας θεωρίας και πρακτικής διαχείρισης, της διαχείρισης επιχειρήσεων και διαδικασιών με γνώμονα τις υπηρεσίες, καθώς και της ανάπτυξης του τουρισμού: μαθηματικές-στατιστικές, περιγραφικές-επεξηγηματικές και εμπειρικές-κανονιστικές μέθοδοι, ερωτηματολόγια κ.λπ.

Απαιτούμενα έγγραφα

Κατά την υποβολή αιτήσεων για ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν:

 1. Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σπουδών
 3. Δύο (2) φωτογραφίες (για το φάκελο του φοιτητή)